Polski English

Partnerstwo


Międzynarodowe Laboratorium z racji na swój status buduje międzynarodową sieć powiązań z partnerami naukowymi i biznesowymi zainteresowanymi współpracą w obszarze nowych materiałów magnetycznych, nadprzewodzących oraz zjawisk fizykochemicznych w warunkach ekstremalnych: silnych pól magnetycznych i niskich temperatur.

Partnerzy ML dzielą się na trzy grupy w zależności od charakteru współpracy.

Pierwszą z nich stanowią rzeczywiści członkowie Międzynarodowego Laboratorium. Członkiem rzeczywistym jest partner, który współfinansuje utrzymanie infrastruktury i kadry ML w zamian za udział w realizacji wspólnych projektów w trakcie pobytu we Wrocławiu. Projekty te muszą zostać zaakceptowane przez Radę Naukową ML, która odbywa swoje posiedzenie, co najmniej raz do roku. Aktualnie członkami rzeczywistymi Laboratorium są cztery akademie nauk: Rosyjska, Polska, Bułgarska i Ukraińska.

Drugą grupę partnerów ML stanowią instytucje w sposób ciągły realizujące wspólne projekty badawcze w naszym Laboratorium na podstawie umów bilateralnych z Polską Akademią Nauk. W chwili obecnej cztery instytucje posiadają status członka stowarzyszonego z Laboratorium. Są to: Instytut Ciała Stałego i Materiałoznawstwa w Dreźnie (Niemcy), Instytut Fizyki Stosowanej Akademii Nauk Republiki Mołdowa w Kiszyniowie (Mołdowa), Interdyscyplinarne Centrum Badania Nadprzewodników Uniwersytetu w Cambridge (Anglia), Grupa Badań Półprzewodników Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Warwick (Anglia).

ML jest ponadto potencjalnym partnerem dwustronnych umów o współpracy i listów intencyjnych z instytucjami naukowymi, przedsiębiorstwami, jednostkami samorządów itp. mającymi na celu przyszłą wspólną realizację projektów naukowych i technologicznych finansowanych ze środków krajowych, międzynarodowych (w tym Horizon 2020) oraz funduszy prywatnych, w tym Venture Capital. Partnerzy umów dwustronnych stanowią instytucje, które umożliwiają stopniowe zwiększanie własnego potencjału naukowego ML i w ten sposób szersze włączanie rzeczywistych i stowarzyszonych członków do projektów międzynarodowych finansowanych ze środków pozabudżetowych ML.