Polski English

 Inne wielkości 


Charakterystyka wstawek pomiarowych, które po zamontowaniu w nich próbek pozwalają na pomiary wielkości elektrycznych takich jak: magnetostrykcja, 
  • widmo absorbcji promieniowania,
  •  współczynnik przewodnictwa cieplnego,
  •  współczynnik piroelektryczny. 
Dają także możliwość
  • kalibracji termometrów

Wstawki do pomiarów innych wielkości

 

Magnetostrykcja

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Zmiana wymiarów liniowych Δl, Δl=f(H) Δl=f(T); dokładność ~10-4mm

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T; zakres temperatur: 2K÷300K

Metoda pomiaru

Pomiar zmian pojemności kondensatora

Rozmiar badanej próbki

Próbki monokrystaliczne w formie płaskich prostopadłościanów lub walców;
Φ~1cm, d~0.1mm÷0.2mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MN-2

Opiekun wstawki

prof. Viktor Nizhankowski

Magnetooptyka

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Pomiar widma absorbcji promieniowania widzialnego, rozdzielczość ~0.06 µm

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: stałe do 15T, qwazistacjonarne do 50T;

zakres temperatur: stałe temp. T=4.2K, T=77K 

Metoda pomiaru

Pomiar widma absorbcji promieniowania, 

zakres rejestrowanego widma 300÷900 µm

Rozmiar badanej próbki

Próbki w kształcie cienkich płytek, przezroczyste dla w/w promieniowania;
d<5mm, h=2mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MN-2

Opiekun wstawki

prof. Viktor Nizhankowski

Termometria

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Kalibracja termometrów 

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: stałe do 10T; zakres temperatur: 2K÷300K

Metoda pomiaru

Porównanie  kalibrowanego termometru oporowego z termometrem wzorcowym;dokładność pomiaru ± 0.02K÷± 0.2K

Rozmiar badanej próbki

Próbki lite, cienkowarstwowe lub druty (2.5×10mm)

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15

Opiekun wstawki

mgr Stanisław Matyjasik

Przewodnictwo cieplne (B.7 nr 3)

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Współczynnik przewodnictwa cieplnego; dokładność względna ±1%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 5T; zakres temperatur: 4.2K÷77K

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian temp. na końcach próbki (wstawka nie ma zamontowanych na stałe termometrów, potrzebne dwa identyczne termometry)

Rozmiar badanej próbki

Próbki w kształcie walca lmax~100mm, Φmax~12mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary


Opiekun wstawki


Właściwości bezpośrednio w ciekłym 3He (wstawka B.7 nr 2)

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Pomiar wielkości elektrycznych, cechowanie termometrów w 3He

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 15T; zakres temperatur: 0.5K÷4.2K

Metoda pomiaru

Rejestracja zmian temperatury termometrem wzorcowym (wstawka nie mazainstalowanego na stałe termometru) lub ciśnieniem par

Rozmiar badanej próbki

Przy pomiarze w próżni próbka może mieć maksymanie wymiary 70×24mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary


Opiekun wstawki


Piroelektryki

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Pomiar współczynnika piroelektrycznego i jego zależności temperaturowej; dokładność 0.5% ÷ 5%, pomiar oporu oraz jego pochodnych; 
dokładność 0.5%÷2%

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres temperatur: 2K÷320K

Metoda pomiaru

Pomiar zmian ładunku elektrycznego na próbce, zmiana ładunku elektrycznego w czasie

Rozmiar badanej próbki

Łoże na próbki o max. wymiarach 10x10mm, d~2mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

Pomiar bez pola magnetycznego

Opiekun wstawki

mgr Stanisław Matyjasik

Efekt magnetokaloryczny

Mierzona wielkość i dokładność pomiaru

Adiabatyczna zmiana temperatury próbki ∆Tad=f(T), ∆Tad=f(H), 
dokładność ~10-2K

Natężenie pola i zakres temperatur

Zakres pól: do 14T; zakres temperatur: 77K÷340K

Metoda pomiaru

Bezpośredni pomiar zmian temperatury próbki podczas namagnesowania i rozmagnesowania

Rozmiar badanej próbki

Próbki monokrystaliczne lub polikrystaliczne o maksymalnych wymiarach  
5mmx5mmx5mm

Rodzaj magnesu w którym wykonywane są pomiary

MB-15

Opiekun wstawki

dr hab. inż. Jacek Ćwik, dr Yurii Koshkid'ko