Polski English

Przyjmujemy wnioski projektów badawczych.

Zapraszamy do składania wniosków na projekty badawcze przewidywane do realizacji w Międzynarodowym Laboratorium w sezonie naukowym 2016/2017. Formularz aplikacyjny jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://www.ml.pan.wroc.pl/pl/formularz-aplikacyjny/. Nadesłane projekty zostaną ocenione przez Radę Naukową Laboratorium. Ostateczny termin przyjmowania wniosków upływa 8.05.2016.

Z poważaniem,
Krzysztof Rogacki
Zastępca Dyrektora ds. NaukowychFormularz AplikacyjnyDo pobrania Formularz Aplikacyjny:
          INTERNATIONAL LABORATORY OF HIGH MAGNETIC FIELDS  AND LOW TEMPERATURES

in Wroclaw

Application for 2016-2017

 

1. Title of the experiment; название эксперимента; nazwa eksperymentu:


 2. Investigator; исследователь; eksperymentator:


 3. Affiliation, address, telephone, fax, e-mail;
    Место работы, адрес, телефон, факс, электронная почта;
    Miejsce pracy, adres, telefon, faks, e-mail:


 4. Required magnet (Bitter, superconducting, PPMS) and access time (days);
    Требуемый магнит и время его использования (дни);
    Wymagany magnes i czas jego wykorzystania (dni):


 5. Samples; образцы; próbki:

Chemical formula:

Химическая формула:

Wzór chemiczny:

Single crystal, монокристалл, monokryształ:

Polycrystal, поликристалл, próbka polikrystaliczna:

Thin film, пленка, cienka warstwa:

Other, другой, inna:

6. Short scientific outline and description of the experiment (including references);
    Краткое научное обоснование и описание эксперимента (со ссылками);
    Krótkie uzasadnienie naukowe i opis eksperymentu (z odnośnikami):
(maximum 1 page)
7. Recent papers (up to 5);
    Последние публикации (максимально 5);
    Ostatnie publikacje (maksymalnie 5):

8. Length of stay in the Laboratory and the proposed date of arrival;
    Время пребывания в Лаборатории и предполагаемая дата приезда;
    Czas pobytu w Laboratorium i proponowana data przyjazdu:

 9. Date and signature; Дата и подпись; Data i podpis:


___________________________________________________________________________

(space for IL)

Opinion of the referee; Мнение рецензента; Opinia recenzenta: