Polski English

Dyrekcja Laboratorium


Pełniący obowiązki DyrektoraProf. dr hab. Krzysztof Rogacki

Profesor w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego, otrzymał doktorat i habilitował się w INTiBS PAN. Przez szereg lat pełnił funkcje kierownika Zakładu Badań Nadprzewodnictwa i członka Rady Naukowej Instytutu, był kierownikiem Oddziału Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa oraz członkiem Dyrekcji Instytutu.
Specjalista z zakresu fizyki ciała stałego oraz fizyki i techniki niskich temperatur. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na nadprzewodnictwie klasycznym i wysokotemperaturowym, szczególnie na współistnieniu nadprzewodnictwa i magnetyzmu, dynamice wirów magnetycznych oraz zagadnieniach związanych z polami i prądami krytycznymi. Zajmuje się również niekonwencjonalnymi zjawiskami w silnych polach magnetycznych, stanami krytycznymi i przejściami fazowymi.

Opublikował ponad 110 prac w czasopismach z listy filadelfijskiej cytowanych (bez autocytowań) ponad 1150 razy (indeks h=19). Prezentował ponad 100 prac na konferencjach krajowych i zagranicznych, w tym blisko dwadzieścia, jako referaty na zaproszenie. Wygłosił kilkanaście wykładów na temat badań własnych w renomowanych krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych, m.in. takich jak: Uniwersytet Jagielloński i AGH w Krakowie, Instytut Fizyki PAN w Warszawie, Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Tokijski, ETH Zurych, Laboratorium Narodowe w Argonne (USA) oraz Uniwersytet w Lipsku. Prowadził szereg monograficznych wykładów z fizyki niskich temperatur i nadprzewodnictwa dla studentów i doktorantów Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz doktorantów INTiBS PAN. Był kierownikiem 2 międzynarodowych i 4 krajowych projektów badawczych oraz współuczestnikiem 2 krajowych, współorganizował 4 międzynarodowe i 2 krajowe konferencje naukowe, recenzował projekty badawcze, prace doktorskie i habilitacyjne.
Odbył szereg kilkumiesięcznych oraz wieloletnich zagranicznych staży naukowo-badawczych, m.in., jako visiting professor, na Uniwersytecie Tokijskim (2010), ETH Zurych (2004-2006), Uniwersytecie Stanowym w DeKalb (1996-1998), w Laboratorium Narodowym w Argonne (1994-1996), na Uniwersytecie w Bayreuth (1994), w Centrum Badań Jądrowych Jülich (1982-1984).


(), tel. (48 71)3907110
więcej >>